Łukasz Szalak
Notariusz

Zakres czynności

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Przed sporządzeniem czynności notarialnej zaleca sie uprzedni kontakt z Notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Informacja w tym zakresie jest bezpłatna.

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, nr 237), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowo należne podatki i opłaty, które przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym. Należą do nich w szczególności:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 Nr 101, poz. 649, z późn. zm.);
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768, z późn. zm.);
  • opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych, określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 90 poz. 594, z późn. zm.), gdy akt notarialny zawiera wniosek do Sądu o wpis do księgi wieczystej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat należnych od czynności notarialnych, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią (osobisty, telefoniczny lub e-mailowy).

Kontakt

Kancelaria Notarialna w Łęcznej
Notariusz Łukasz Szalak

Ul. Stefanii Pawlak nr 12
21-010 Łęczna
(wejście od strony deptaka)

tel: 81 710 87 08
e-mail: szalak@notar.pl
NIP: 712 290 85 08
nr rachunku bankowego: 10 1020 3206 0000 8202 0114 9350


Godziny urzędowania:

Pn – Pt od 9:00 do 17:00

W przypadku zainteresowania dokonaniem czynności notarialnej w terminach i godzinach innych niż wskazane powyżej proszę o wcześniejszy kontakt celem jego ustalenia.


Formularz kontaktowy


Lokalizacja